Menu
Your Cart

Общи условия

Общи условия

 

I. ДЕФИНИЦИИ

1.При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, 

посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

1.1. foodmag.eu - интернет магазин , собственост на „Суит Силвия Ив“ ЕООД, 

дружество, предлагащо на пазара хранителни стоки, което поддържа и притежава 

авторските права върху сайта sweetsilvia.eu 

1.2. Сайт – интернет сайт, който е достъпен на адрес http://www.foodmag.eu

1.3. Потребител - всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез 

избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до Сайта и/или е 

използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

1.4. Продукт – предлагани със средствата на Сайта стоки, в количество и качество, 

съгласно посоченото в Сайта;

1.5. Съдържание - информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, 

фотоси, звук или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част 

от оформлението на сайта;

1.6. Услуга – предоставяната посредством Сайта възможност за поръчване и 

доставка на предлаганите чрез него продукти, както и за публикуване на 

информация, мнения, въпроси и др. във връзка с него.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1.Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на 

договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, SweetSilvia.EU

предоставя на потребителите на сайта следната информация:

2.1.1. Доставчик по договорите за продажба от разстояние е „Суит Силвия Ив“ ЕООД, 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201231777, със 

седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул. „Алеко Константинов“ № 2 и 

търговска база и офис за работа с клиенти с адрес:

гр. Благоевград 2700 , ул. Бели извор 6.

2.1.2. Основните характеристики на предлаганите на сайта продукти се съдържат в 

описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта;

2.1.3. Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна и включва всички 

данъци и такси;

2.1.4. Стойността на доставката е нулева във всички случаи, в които отговаря на минималната сума за безплатна доставка и се извършва 

в рамките на графика на регулярните доставки /в гр. Благоевград, Банско, 

Разлог, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Кюстендил, Дупница, Самоков, Велинград, 

София, Якоруда/ и предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай 

извън тях;

2.1.5. Стойността на комуникационните услуги за връзка с офиса и представителите 

на foodmag.eu не се изчислява по начин, различен от посочения в тарифния план 

на съответния абонат;

2.1.6. Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за 

доставка, както и начина на заплащане са посочени в раздел IV на настоящите общи 

условия.

2.1.7. Потребителите, закупили продукти от сайта имат право да се откажат от нея в зялост или частично единствено при приемането на доставката и предоставянето и обратно на представител на фирмата.

2.1.8. Разходите за връщане на отказаните продукти са за сметка на Потребителя.

2.2. С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се е 

запознал своевременно с посочената по-горе информация и всяко подаване на 

поръчка посредством сайта и/или подписване на документи при доставката на 

поръчаните продукти удостоверява своевременното му запознаване с тази 

информация и следва да се счита за дадено от негова страна съгласие за сключване 

на договор за продажба от разстояние.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

3.1.Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени 

посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното 

предназначение.

3.2. При ползване на услугите потребителят е длъжен:

3.2.1. да попълва и подава коректна информация за себе си и за начините за връзка 

с него;

3.2.2. да подава заявки/поръчки за доставка единствено, когато има интерес от 

закупуване на продукта; по възможност да избягва изпращане на дублиращи се 

заявки в кратък интервал от време, преди изпълнението на първата подадена 

заявка/поръчка;

3.2.3. да използва услугите само лично, от свое име, без да се представя за друго 

лице;

3.2.4. при попълване на полетата за мнения и коментари, да не формулира, изпраща 

или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, 

заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, 

дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо 

конфиденциалността на трето лице или неприемливо от гледна точка на расови, 

етнически или други причини; да не използва възможностите за публикуване на 

коментари за изпращането на хиперлинкове към други сайтове и/или рекламно 

съдържание (лога, адреси, послания и др.);

3.2.5. да не препраща получени от сайта съобщения с променени хедъри или други 

елементи и да не манипулира по друг начин идентификационните средства с цел, 

при публикуване на мнението си да завоалира произхода и/или вида на 

публикуваното съдържание;

3.2.6. да не публикува съдържание, което няма право да предава по закон или в 

резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна 

информация, конфиденциална информация или информация относно нечия 

собственост, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

3.2.7. да не публикува съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, 

търговско, авторско или друго право на собственост на което и да е трето лице или 

организация;

3.2.8. да не изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, 

съдържащи компютърни вируси или друг компютърен код, файлове и/или програми, 

предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на 

компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

3.2.9. да не изследва, проучва и т.н. защитата на сайта, неговата уязвимост, 

уязвимостта на системата, сървъра или мрежата, без разрешение; да не нарушава 

сигурността на сайта; да не осъществява достъп до кода на сайта, до базата данни 

и/или др., както и достъп на ниско системно ниво до софтуера и/или хардуера, 

посредством който сайта функционира;

3.2.11. да не осъществяват достъп до информация, подадена от друг потребител, 

предназначена за доставянето на поръчани от него продукти; както и да не променя 

съдържанието на публикувана или изпратена от друг потребител информация;

3.2.12. да не осъществява действия, водещи или създаващи възможност за 

натоварване на хардуерно оборудване и/или инфраструктура, от която се ползва 

Сайта;

3.2.13. да не извършва действия, създаващи опасност от нарушаване на 

възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги 

от другите потребители;

3.2.14. да не преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг потребител, 

публикувал мнение в сайта;

3.3. Потребителят се задължава своевременно да уведомява foodmag.eu за всяко 

действие на друг потребител или трето лице, което му причинява неудобство или не 

е съобразено с добросъвестното използване на сайта, с услугите, които той 

предоставя, или с предлаганите чрез него продукти.

 

IV. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ДОСТАВКА,  ПЛАЩАНЕ  И РЕКЛАМАЦИИ

4.1 Подаването на поръчки за доставка на стоки се извършва след първоначална 

регистрация, при която потребителят попълва информация, необходима за 

изпълнение на поръчката. Регистрацията е еднократна, потребителят получава 

потребителско име, съвпадащо с регистрирания е-мейл. Регистриран потребител може 

да бъде само лице, навършило 18 години.

4.2 Коректността за попълнената от потребителя информация се носи от него, като 

при некоректна информация и/или при информация, за която има основателно 

съмнение, че е невярна, SweetSilvia.EU има право едностранно да откаже 

регистрацията на потребителя.

4.3 След избора на продукт и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва 

в информационната система на foodmag.eu за обработка. foodmag.eu има 

право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на 

подадената от потребителя информация, чрез обаждане на посочените от него 

контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да 

бъде открит в рамките на 18 часа  от подаване на поръчката, foodmag.eu има 

право едностранно да я отмени.

4.4 След успешна проверка на въведените от потребителя данни, foodmag.eu

изпраща на потребителя подтвърждаващ е-мейл за извършена регистрация, а при 

следващи поръчки е-мейл с приета за изпълнение заявка.

4.5 Заявки през сайта се приемат денонощно, а от Понеделник до Петък можете да 

се свържите с офиса ни от 08.00 до 17.00 часа и Събота от 08.00 до 13.30 часа на  телефон-  0888 520 799, 073/ 83 

07 07 или  e-mail: info@sweetsilvia.com 

4.6 Заявки  за територията на гр.Благоевград се изпълняват  от 09.00 до 15.30 часа 

в дните от понеделник до събота. Неделя - почивен ден.

4.7 Заявките се изпълняват в уточнен допълнително с клиента ден за доставка, 

съгласуван с графика на Суит Силвия Ив ЕООД. 

4.8 Заявки за гр. Благоевград, подадени след 16.00 часа, се изпълняват 

на следващия след получаването им ден или в първия работен ден. 

4.9 Минималнa поръчка - 25 лева (без стойността на доставката).

4.10 Доставката за региона /Югозападна България/ за корпоративни клиенти е безплатна.

4.11 В случай, че потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес, се 

счита че доставката е извършена в срок и за повторно посещение се дължи 

допълнителна такса от 3.00 лева.

4.12 Заплащането на поръчката и доставката става по един от следните начини:

       4.14.1   В брой при получаване на поръчката;

       4.14.2   Банков превод – чрез банков превод  след оформяне на поръчката.

       4.14.3   По споразумение, в случаите на корпоративни клиенти с договорени 

параметри и условия на плащане и доставка. 

4.13 В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват 

изпълнението на доставката в договореното време, foodmag.eu си запазва 

правото да измени часа и/или датата на доставката, при което ще информира 

потребителя за забавянето.

4.14 При получаване на продуктите, потребителят е длъжен да прегледа опаковката 

и съдържанието й. В случай, че при прегледа бъдат констатирани липси, 

недостатъци или несъответствия, foodmag.eu се ангажира да подмени получения 

продукт или да възстанови заплатената от потребителя цена.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Приемайки настоящите Условия и въвеждайки лични данни чрез форма за 

подаване на заявка/поръчване на продукт в www.foodmag.eu , потребителят 

изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и 

обработвани от foodmag.eu. Всички доброволно предоставени от потребителя 

данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от foodmag.eu за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

5.2. SweetSilvia.EU гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

5.3. SweetSilvia.EU си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на foodmag.eu.

5.4. Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

5.5. Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени в базата данни на foodmag.eu , при ползване на услугите.

5.6. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира съгласието 

си, foodmag.eu да съхранява и обработва въведените от него данни 

(включително и лични), като има право свободно да ги използва при предоставянето 

на услугите, за маркетингови цели и др. foodmag.eu има право свободно да 

използва данните за изготвянето на аналитична информация (която не позволява 

идентифицирането на отделен потребител), като същата може да бъде предоставяна 

на трети лица по преценка на foodmag.eu.

 

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА foodmag.eu

6.1. foodmag.eu не носи отговорност за евентуално възникнала невъзможност да 

бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на 

персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи 

и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък 

невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения 

на администратора и др.) на сайта; foodmag.eu не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие несъвместимост и/или неправилна експлоатация на ползваното от потребителя оборудване.

6.2. foodmag.eu се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването 

на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не 

съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от 

използването им. foodmag.eu не гарантира, че използваната информация е 

достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или 

потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

6.3. foodmag.eu не носи отговорност за съдържание, което при достъп до сайта 

става публично достояние и/или се предава конфиденциално. Отговорността за това 

се носи изцяло от потребителя, и/или трето лице, което е публикувало, изпратило 

или попълнило по друг начин сайта с това съдържание и/или по чието желание това 

съдържание е попълнено, включително и за грешки и пропуски в него.

6.4. foodmag.eu няма задължението да контролира съдържанието, което 

потребителите на сайта и/или трети лица попълват, изпращат и разпространяват при 

ползване на услугите и поради това не гарантира точността, целостта, верността или 

характера на това съдържание.

6.5. foodmag.eu не отговаря за съдържание на други страници, хиперлинкове, 

които са публикувани на foodmag.eu.

6.6. При използването на услугите, потребителят може да получи достъп до 

съдържание, което има обиден, неморален или неприемлив характер. foodmag.eu

не отговаря по какъвто и да е начин за наличието и/или достъпа на потребители до 

такова съдържание и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, 

произтекли в резултат на получаването на достъп и/или използване на 

съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг 

начин чрез сайта.

6.7. В случаите, в които сайтът съдържа хиперлинкове, сочещи към други сайтове, 

foodmag.eu не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и произтеклите 

от посещението им вреди и/или пропуснати ползи.

6.8. foodmag.eu не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги и лица;

6.9. foodmag.eu не носи отговорност за получаването/не получаването от 

потребителя на поръчани от него продукти, в случаите, в които невъзможността 

поръчката да бъде изпълнена не се дължи на виновни действия на foodmag.eu;

VII. ПРАВА НА foodmag.eu ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

7.1. foodmag.eu има изключително право, по своя преценка, едностранно да 

променя правилата за достъп и ползване на Сайта и/или предоставяните чрез него 

услуги.

7.2. foodmag.eu има изключителното право да променя (включително да заличава) 

публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез 

който той е достъпен в интернет.

7.3. foodmag.eu има изключителното право, по своя преценка, да ограничава и/или 

прекратява достъпа до сайта и предлаганите от него услуги на потребители, както и 

да заличава публикувана от тях информация, в случаите, в които със своите 

действия те са нанесли или са създали възможност да бъдат нанесени вреди на 

потребители на сайта и/или на foodmag.eu.

7.4. foodmag.eu има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки 

потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в 

случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

 

VIII. ДРУГИ

8.1. Цялата информация, съставянето и подредбата на foodmag.eu , както и 

самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от 

закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл - 

публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, 

притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; 

разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел 

и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на 

комерсиално използване – е позволена единствено с изричното писмено съгласие на 

foodmag.eu.

8.2. Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на 

www.foodmag.eu. При достъп до сайта и/или използване на 

услугите, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички 

други разпоредби на българското и международното законодателства, дори 

последните да не са упоменати в настоящите условия.

8.3. Foodmag.eu има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите 

общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез 

поставянето на съобщение за това в сайта, както и поместване на актуалния след 

промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на 

потребителите.

8.4. С осъществяване на достъп до сайта, разглеждането му и/или кликване върху 

която и да е хипервръзка, разположена на сървъра, на който той се намира, 

потребителят декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и се задължава 

да ги спазва, независимо от това, дали се ползва от някоя от предоставяните от 

  • сайта услуги.
Бисквити
Този сайт използва бисквити за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване.